Ingyenes balesetbiztosítás – minden gyermeknek jár! – Itt van, amit mindenképpen tudnia kell róla!

Ingyenes balesetbiztosítás – minden gyermeknek jár! – Itt van, amit mindenképpen tudnia kell róla!


Ingyenes „Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás” 2015-2016.
Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig baleset-biztosításban részesül.A baleset-biztosítás díja a Magyar Államot terheli, és azt a szerződésben meghatározott módon fizeti meg a biztosítónak. 
Tehát szülőknek nem kell fizetni érte.
Ugyanakkor sok helyen a pedagógusok kötelezik a szülőket más fizetős tanulói balesetbiztosítás megkötésére. Akik ilyen biztosítást kötnek, azoknak két balesetbiztosításuk lesz!

Ez a biztosítási forma 2003. augusztus 31.-óta van érvénybe, csak a szülők többsége nem tud róla. Erről kellene beszélni a szülői értekezleten, nem az illegális pénzbeszedésekről, osztálypénzről.

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony keletkezése

Általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási jogviszony az érintett biztosított tekintetében azon a napon jön létre, amelyen a biztosított a 3. életévét betölti, és azon a napon szűnik meg, amelyen az a 18. életévét betöltötte. Tehát nem kell semmilyen biztosítási szerződést kötni!

Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában érvényes és független a baleset helyszínétől.
A szolgáltatás összegét ki kell fizetni akkor is, ha a baleset otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás közben, nyaraláskorbel- éskülföldön bekövetkezett balesetekreegyaránt.

Figyelem!

Az ingyenes baleset-biztosítás független a nevelési, oktatási intézménytől (óvodától, iskolától, kollégiumtól)! A pedagógusok nem szedhetnek pénzt a szülőktől gyermek és ifjúsági baleset-biztosításra hivatkozva.

A baleset-biztosítás független a tankötelezettség teljesítésétől! Akár jár iskolába a gyermek, akár nem, 18 éves korig biztosított. (Ezért ifjúsági és nem tanulói baleset-biztosítás.)
Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az Állam által finanszírozott gyermek és ifjúsági balesetbiztosítást, akkor az állami támogatás a biztosítónál marad (jogosan), pedig sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!
Nem beszélve az óvodai gyermek- és az iskolai tanulói balesetekről, amelyekről az óvodák, iskolák nem vesznek fel jegyzőkönyvet, ezért a szülők nem tudják érvényesíteni kárigényüket.
2013-ban 14 000 kárigényt nyújtottak be a szülők, amely elenyésző része a ténylegesen bekövetkezett gyermekbalesetek számának.

MSZOE javaslat

Jogszabályban kell rögzíteni, hogy minden óvodában, iskolában és kollégiumban ki kell függeszteni egy plakátot az ingyenes gyermek és tanulói biztosításról.
(Lehet, hogy a nevelési, oktatási intézmények ellenérdekeltek az ingyenes baleset-biztosítás propagálásában?)
gyerekek

A biztosítási kockázat megnevezése és a szolgáltatás mértéke

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az alábbiakban meghatározott mértékű szolgáltatást teljesíti a biztosított életében esedékes szolgáltatások tekintetében a biztosított gyermek a biztosított gyermek sajnálatos halála esetén a biztosított örököse részére.

Biztosítási kockázat megnevezéseSzolgáltatás mértéke
Baleseti halál200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) esetén:
– amennyiben a rokkantság foka 1–9%3 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 10–29%50 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 30–100%300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka

A balesetbiztosítási védelembe részesülők kárigényének teljesítésével megbízott kifizetőhely

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Groupama 

Garancia Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnekmegfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Figyelem!

A baleseti kárigény bejelentésének határideje
A balesetet – annak bekövetkeztét követően – a biztosított törvényes képviselője (szülő) – amennyiben igényét érvényesíteni kívánja –bármikor bejelentheti a biztosítónak. (A kormányrendelet nem ír elő bejelentési határidőt.

biztosító az igény elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a szolgáltatást.
Maradandó egészségkárosodás esetén a biztosító az egészségkárosodás végleges mértékét megállapító orvosi dokumentum benyújtását követő 15 napon belül köteles teljesíteni.
Ha a biztosító szolgáltatási kötelezettségét már megállapította, de a szolgáltatásként fizetendő összeg nagysága még nem állapítható meg, a biztosított követelheti a biztosítótól a tényállás alapján neki minimálisan járó összeg kifizetését.

Hogyan jelenthető be szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, ki kell tölteni a biztosítási eseményekhez kapcsolódó igénybejelentő lapot, amely letölthető aGroupama Garancia Biztosító honlapjáról. (www.groupama-garancia.hu)
A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt el kell küldeni a teljesítéssel megbízott Grupama biztosító címére:
  • faxon: a +36 1 462 3817-es számra, vagy
  • postai úton: Groupama Garancia Biztosító Zrt., 1380 Budapest, Pf. 1049
  • személyesen a Groupama Garancia Biztosító bármely ügyfélszolgálatán.
A részletes biztosítási feltételekről, a szolgáltatásokról és a szolgáltatási igény bejelentésének lehetőségeiről bővebb információ kérhető a 0-24 óráig, helyi tarifával hívható gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon:
+36 40 444 044

A biztosítási fedezet igazolásához és a szolgáltatás nyújtásához a biztosító csak az alább felsorolt okiratokat követelheti:

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
–      a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot
–      a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
–      a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
–      szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
–      amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
–      a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
–      a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot
–      a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
–      a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:
–      a kitöltött szolgáltatási igénybejelentő lapot
–      a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
–      a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
–      jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
–      a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
–      szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
–      a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat).
gyerekek játszanak
Figyelem!

A megállapított károsodás mértékének alapján fizetendő szolgáltatás nem lehet nagyobb a fenti táblázatban meghatározott biztosítási összegnél.

A fizetési teljesítés feltételei
  1. A biztosítási szolgáltatási igény bejelentése esetén a fent meghatározott dokumentumokat kell a biztosítóhoz benyújtani. A szolgáltatás jogalapjának elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésének költségeit annak kell viselnie, aki az igényt érvényesíti.
  2. A biztosító szükség esetén saját költségére maga is beszerezhet a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokat.
  3. Amennyiben a szolgáltatási igény előterjesztője a szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem, vagy újból hiányosan nyújtja be, a biztosító a szolgáltatási igényt elutasíthatja, illetőleg a rendelkezésre álló dokumentumok alapján bírálja el.
Óvodai, iskolai baleset

Az új tanévben is recsegnek-ropognak a gyermek csontok a testnevelési órákon és az óvodák udvarán. A nevelési oktatási intézmények többsége ellenérdekelt az óvodai, iskolai kollégiumi balesetek bejelentésében, mert rontja a statisztikájukat, ezért sokszor nem kísérik orvoshoz a tanulókat, későn értesítik a szülőket.
A szülők feladata, hogy követeljék meg baleseti jegyzőkönyv felvételét és vigyék orvoshoz gyermeküket, ne hagyják lebeszélni magukat az orvosi vizsgálatról semmilyen ürüggyel.

Forrás: mszoe.hu
A cikk forrása: palyazatfigyelo.info

Facebook hozzászólások:

Közérdekű információk:
 

HIVATALOK 
  SZOLGÁLTATÓK

 Egészségügy:

  GYÓGYSZERTÁRAK
  E
GÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

 Közlekedés:

Városi buszmenetrend
Vasúti menetrend
Volán buszmenetred


 

 Információk:

TRAFFIPAX INFORMÁCIÓK

NYUGDÍJASINFÓK

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK>